Regulamin Konkursu „Rowerowa Rodzina” 2013

REGULAMIN 
Konkursu „Rowerowa Rodzina”
w ramach X edycji kampanii JAdę NIE TANKUJĘ

REGULAMIN 

Konkursu „Rowerowa Rodzina”
w ramach X edycji kampanii JAdę NIE TANKUJĘ


I. Organizatorzy:

 • Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie;
 • Centrum Turystyki Aktywnej – KOŁODROM w Olsztynie;
 • Klub Turystyki Rowerowej „4R” Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK w Olsztynie;
 • Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Młyn”;
 • Warmiński Klub Rowerowy FAN

II. Cele:

 • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia; 
 • popularyzacja wycieczek rowerowych jako prostej, taniej i przystępnej formy rekreacji odpowiedniej dla całych rodzin;
 • wzmacnianie więzi rodzinnych, kształtowanie pozytywnych wzorców osobowych i pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i rodziców; 
 • popularyzacja turystyki rowerowej jako atrakcyjnego i powszechnie dostępnego sposobu poznawania Olsztyna i okolic;
 • promowanie Kampanii „JAdę, NIE TANKUJĘ” oraz projektu „Olsztyn. Aktywnie!” wśród mieszkańców Olsztyna.

III. Termin i miejsce:
1. Konkurs będzie prowadzony od 21 kwietnia do 04 sierpnia 2013 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas festynu Bezpieczny Olsztyn we wrześniu 2013 r. Nagrodzone Rodziny zostaną powiadomione odpowiednio wcześniej przy wykorzystaniu danych kontaktowych wpisanych w Legitymacji Rowerowej Rodziny (nr telefonu lub adres e-mail).

IV. Warunki uczestnictwa:
1. Za „Rodzinę” (zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby tego konkursu) uznaje się minimum dwie osoby o udokumentowanym pokrewieństwie w linii:
– małżeństwo;
– rodzic < > dziecko;
– rodzeństwo;
– dziadek/babcia < > wnuk/wnuczka;
2. Konkurs jest przeznaczony dla rodzin aktywnie uczestniczących w następujących imprezach rowerowych organizowanych w 2013 r.:

 1. wycieczki rowerowe X edycji Kampanii JAdę, NIE TANKUJĘ (terminy: 21.04, 19.05, 02.06, 09.06, 30.06);
 2. wycieczki rowerowe „rodzinne” Olsztyn.Aktywnie! (terminy 05.05, 25.05, 08.06, 14.07, 04.08); 
 3. gra miejska „Odjazdowy Bibliotekarz” (termin: 04-07.06);
 4. impreza rekreacyjna „Akcja-Rekreacja!” (termin: 01.06).

Szczegółowe informacje na temat wymienionych imprez (przebieg trasy, kilometraż, godzina startu, zaplanowane atrakcje, regulamin, itp.) są dostępne przed poszczególnymi imprezami na stronach: www.jadenietankuje.pl, www.aktywnie.olsztyn.eu, www.kolodrom.olsztyn.pl.
3. Udział Rodziny w każdej imprezie musi być udokumentowany poprzez umieszczenie okazjonalnej pieczęci w Legitymacji Rowerowej Rodziny.
Legitymacje Rowerowej Rodziny są wydawane bezpłatnie przez Organizatorów danej imprezy.
4. Rodzina, w celu otrzymania Legitymacji, jest zobowiązana do przedstawienia Organizatorom niezbędnych dokumentów, które jednoznacznie wskażą pokrewieństwo pomiędzy osobami uczestniczącymi w wycieczce.
5. Przed rozpoczęciem każdej imprezy Organizatorzy ogłaszają miejsce i czas właściwy do umieszczania potwierdzeń uczestnictwa w Legitymacjach Rowerowej Rodziny oraz każdorazowo wskazują osobę/osoby odpowiedzialne za umieszczanie tych potwierdzeń podczas danej imprezy.
6. Rodzina otrzymuje jedną Legitymację, która służy do umieszczania potwierdzeń udziału w kolejnych wycieczkach podczas całego sezonu 2013.
7. Podczas każdej wycieczki, Rodzina uzyskuje jedną pieczątkę w Legitymacji, będącą dowodem uczestnictwa w danej imprezie
8. Pobranie Legitymacji Rowerowej Rodziny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do niniejszego regulaminu.
9. Aby Rodzina była uwzględniona przy przyznawaniu nagród za uczestnictwo w imprezach, należy Legitymację Rowerowej Rodziny przekazać Organizatorom konkursu do 16 sierpnia 2013 r. Legitymacje będą przyjmowane przez Organizatorów:

 • podczas wszystkich imprez rowerowych wymienionych w pkt 2; 
 • w siedzibie MZPiTU przy al. Wojska Polskiego 8 w Olsztynie (pn. – pt. w godz. 7:30-15:00).

10. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Legitymacji, Rodzina ma możliwość otrzymania nowej książeczki, z zastrzeżeniem, że niemożliwe jest odtworzenie wcześniej zebranych potwierdzeń uczestnictwa.
11. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

V. Nagrody:
1. Nagrody rzeczowe otrzymają Rodziny, które zbiorą największą liczbę potwierdzeń uczestnictwa w imprezach rowerowych wymienionych w pkt 2.
2. Wręczenie nagród w konkursie „Rowerowa Rodzina” nastąpi podczas festynu Bezpieczny Olsztyn we wrześniu 2013 r.
3. W przypadku Rodzin wykazujących identyczną liczbę potwierdzeń udziału w wycieczkach, decyzję o podziale nagród pomiędzy tymi Rodzinami podejmie komisja konkursowa powołana przez Organizatorów.
4. Nagrody nieodebrane w terminie 14 dni od chwili ogłoszenia wyników oznacza rezygnację Rodziny z udziału w konkursie oraz przekazanie nagród do dyspozycji Organizatorów.

VI. Postanowienia końcowe:
1. Rozstrzygnięcia konkursu „Rowerowa Rodzina” dokonuje komisja konkursowa powołana przez Organizatorów.
2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: kolodrom@op.pl
3. Informacje o konkursie oraz jego rozstrzygnięciu, zostaną zamieszczone:

 • na stronie internetowej Kampanii „JAdę, NIE TANKUJĘ”: www.jadenietankuje.pl;
 • na stronie Stowarzyszenia KOŁODROM: www.kolodrom.olsztyn.pl;
 • na stronie MZPiTU: www.mzpitu.pl;

4. Interpretacja niniejszego regulaminu zastrzeżona jest wyłącznie dla Organizatorów.
5. O wszystkich sprawach związanych z konkursem, a nie objętych niniejszym regulaminem, decydują Organizatorzy.

This entry was posted in Aktualności and tagged , , , . Bookmark the permalink.