Regulamin rajdów rowerowych JAdę NIE TANKUJĘ

REGULAMIN 
Rajdów Rowerowych w ramach kampanii JAdę NIE TANKUJĘ
 

REGULAMIN 
Rajdów Rowerowych w ramach kampanii JAdę NIE TANKUJĘ


 

§ 1.

Celem rajdów jest:

 1. Aktywne spędzanie przez młodzież czasu wolnego od nauki.
 2. Możliwość sprawdzenia i udoskonalenia techniki jazdy na rowerze w różnych warunkach terenowych.
 3. Zwiedzanie zabytków, pomników kultury i architektury oraz „bliskie spotkania” z przyrodą.

§ 2.

 1. Uczestnictwo w rajdach rowerowych JAdę, NIE TANKUJĘ jest bezpłatne.
 2. Przed rozpoczęciem rajdu, każdy uczestnik powinien czytelnie wypełnić i podpisać kartę uczestnictwa.
 3. Osoby w wieku poniżej 18 lat mogą uczestniczyć wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów po uprzednim zgłoszeniu prowadzącemu rajd.
 4. Każdy uczestnik rajdu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Uczestnik rajdu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku i danych osobowych przez Stowarzyszenie Centrum Turystyki Aktywnej -KOŁODROM w Olsztynie w celach statutowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 6. Podpisanie kartę uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do niniejszego regulaminu.
 7. Tempo jazdy dyktują najsłabsi.
 8. Uczestnik rajdu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów kodeksu ruchu drogowego i ponosi odpowiedzialność za złamanie przepisów.
 9. Poruszamy się po drogach publicznych w grupach zgodnie z zasadą- jedziemy „gęsiego” w małych 10-15 osobowych grupkach, potem przerwa ok. 200 metrów itd.
 10. Niedyspozycje zdrowotne i awarie roweru w czasie rajdu zgłaszamy prowadzącemu rajd.
 11. Na rajd przyjeżdżamy sprawnym i przepisowo wyposażonym rowerem, zabierając ze sobą podstawowe narzędzia i części zapasowe – klucze, dętki, łatki… Każdy liczy pod tym względem na siebie.
 12. Ubranie powinno być stosowne do warunków pogodowych: zapasowe okrycia przeciwdeszczowe, koszulki kolarskie, kaski, buty. Każdy uczestnik zabiera ze sobą suchy prowiant, napoje itp.

§ 3.

Obowiązkiem uczestnika rajdu rowerowego jest:

 1. Wypełnienie i podpisanie kartki uczestnictwa na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas rajdów organizowanych przez KOŁODROM.
 2. Wyjeżdżanie sprawnym i przepisowo wyposażonym rowerem oraz zgłaszanie ewentualnych awarii roweru prowadzącemu rajd.
 3. Przestrzeganie: Karty Turysty, przepisów bezpieczeństwa i leśnych, kodeksu o ruchu drogowym oraz obowiązujących na zwiedzanym terenie regulaminów (np. rezerwatów i parków narodowych).
 4. Posiadanie przy sobie:
 1. karty rowerowej,
 2. pisemnej informacji z adresem zamieszkania, numeru telefonu do rodziców lub opiekunów (osoby niepełnoletnie).
 3. Niezwłoczne informowanie prowadzącego lub opiekuna (osoby niepełnoletnie) o chwilowej niedyspozycji lub innych występu­jących dolegliwościach.
 4. Pomaganie innym oraz samemu utrzymywanie ładu i porządku w miejscu pobytu.
 5. Właściwe zachowywanie się oraz pomaganie innym uczestnikom rajdu.
 6. Noszenie odpowiedniego do warunków atmosferycznych, stroju uczestnika wycieczki lub rajdu (kryte ubranie, kurtka przeciwdeszczowa, kask rowerowy i obuwie sportowe).
 7. Poruszanie się w grupie zorganizowanej pod opieką prowadzącego.
 8. Każdorazowe zapoznanie się z trasą wycieczki lub rajdu oraz warunkami uczestnictwa.
 9. W przypadku zagubienia się korzystanie z telefonu lub poproszenie o pomoc policji.

§ 4.

Uczestnikowi wycieczki lub rajdu rowerowego zabrania się:

 1. Oddalania się od grupy.
 2. Dotykania jakichkolwiek przypadkowo napotkanych przedmiotów oraz zwierząt
 3. Jazdy środkiem drogi i utrudniania ruchu innym pojazdom.
 4. Nagłego zawracania, rozpędzania roweru i wyprzedzania innych, szczególnie przy zjazdach ze wzniesień.
 5. Wyprzedzania prowadzącego bez jego zgody.
 6. Samowolnego korzystania ze środków pływających, kąpieli, wykonywania skoków do wody oraz wszelkich ćwiczeń, czy gier sportowych na terenie obozowiska czy też poza nim,
 7. Zażywania narkotyków, picia napojów alkoholowych i palenia papierosów.
 8. Przewożenia, picia w czasie jazdy, gorących płynów i używania szklanych pojemników.

§ 5.

Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu wycieczki lub rajdu rowerowego oznacza rezygnację z uczestnictwa w rajdzie.

§ 6.

KOŁODROM nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne wypadki i szkody powstałe w czasie trwania imprezy.

§ 7.

Uczestnik rajdu we własnym zakresie odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych uczestników rajdu i osób trzecich.

§ 8.

Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator rajdu rowerowego.

 

This entry was posted in Regulaminy. Bookmark the permalink.