Regulamin rajdów rowerowych Olsztyn. Aktywnie!

REGULAMIN 
Rajdów Rowerowych Rodzinnych „krótkich”
w ramach piątej edycji Olsztyn. Aktywnie!

REGULAMIN 
Rajdów Rowerowych Rodzinnych „krótkich”
w ramach piątej edycji Olsztyn. Aktywnie!


§ 1.

Celem rajdów jest:

 1. Aktywne spędzanie przez dorosłych i młodzież czasu wolnego.
 2. Możliwość sprawdzenia i udoskonalenia techniki jazdy na rowerze w różnych warunkach terenowych.
 3. Zwiedzanie zabytków, pomników kultury i architektury oraz „bliskie spotkania” z przyrodą.

§ 2.

 1. Uczestnictwo w wycieczkach rowerowych organizowanych przez KOŁODROM jest bezpłatne.
 2. Przed rozpoczęciem rajdu, każdy uczestnik wycieczki powinien czytelnie wypełnić i podpisać kartę uczestnictwa.
 3. Osoby w wieku poniżej 18 lat mogą uczestniczyć wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów po uprzednim zgłoszeniu kierownikowi wycieczki.
 4. Każdy uczestnik wycieczki jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Uczestnik rajdu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku i danych osobowych przez Stowarzyszenie Centrum Turystyki Aktywnej „KOŁODROM” w Olsztynie w celach statutowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 6. Podpisanie kartę uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do niniejszego regulaminu.
 7. Tempo jazdy dyktują najsłabsi.
 8. Uczestnicy wycieczek zobowiązani są do przestrzegania przepisów kodeksu ruchu drogowego oraz ponoszą odpowiedzialność za złamanie przepisów.
 9. Poruszamy się po drogach publicznych w grupach zgodnie z zasadą- jedziemy „gęsiego” w małych 10-15 osobowych grupkach, potem przerwa ok.200 metrów itd.
 10. Wyjeżdżamy sprawnym i przepisowo wyposażonym rowerem oraz zgłaszamy ewentualne awarie roweru kierownikowi prowadzącemu rajd.
 11. Na wycieczkę przyjeżdżamy sprawnymi rowerami, zabierając ze sobą podstawowe narzędzia i części zapasowe – klucze, dętki, łatki…Każdy liczy pod tym względem na siebie.
 12. Ubranie powinno być stosowne do warunków pogodowych: zapasowe okrycia przeciwdeszczowe, koszulki kolarskie, kaski, buty. Każdy uczestnik zabiera ze sobą suchy prowiant, napoje itp.

§ 3.

Obowiązkiem uczestnika wycieczki lub rajdu rowerowego jest:

 1. Wypełnienie i podpisanie kartki uczestnictwa na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas rajdów organizowanych przez KOŁODROM.
 2. Wyjeżdżanie sprawnym i przepisowo wyposażonym rowerem oraz zgłaszanie ewentualnych awarii roweru kierownikowi prowadzącemu rajd.
 3. Przestrzeganie: Karty Turysty, przepisów bezpieczeństwa i leśnych, kodeksu o ruchu drogowym oraz obowiązujących na zwiedzanym terenie regulaminów (np. rezerwatów i parków narodowych).
 4. Posiadanie przy sobie:
  • karty rowerowej,
  • pisemnej informacji z adresem zamieszkania, numeru telefonu do rodziców lub opiekunów (osoby niepełnoletnie).
 5. Niezwłoczne informowanie prowadzącego o chwilowej niedyspozycji lub innych występujących dolegliwościach.
 6. Pomaganie innym oraz samemu utrzymywanie ładu i porządku w miejscu pobytu.
 7. Właściwe zachowywanie się oraz pomaganie innym uczestnikom rajdu.
 8. Noszenie odpowiedniego do warunków atmosferycznych, stroju uczestnika wycieczki lub rajdu (kryte ubranie, kurtka przeciwdeszczowa, kask rowerowy i obuwie sportowe).
 9. Poruszanie się w grupie zorganizowanej pod prowadzącego.
 10. Każdorazowe zapoznanie się z trasą wycieczki lub rajdu oraz warunkami uczestnictwa.
 11. W przypadku zagubienia się korzystanie z telefonu lub poproszenie o pomoc policji.

§ 4.

Uczestnikowi wycieczki lub rajdu rowerowego zabrania się:

 1. Oddalania się od grupy.
 2. Dotykania jakichkolwiek przypadkowo napotkanych przedmiotów oraz zwierząt.
 3. Nawiązywania kontaktów z osobami przypadkowo spotkanymi (osoby niepełnoletnie).
 4. Jazdy środkiem drogi i utrudniania ruchu innym pojazdom.
 5. Nagłego zawracania, rozpędzania roweru i wyprzedzania innych, szczególnie przy zjazdach ze wzniesień.
 6. Wyprzedzania innych uczestników wycieczki lub rajdu bez zgody prowadzącego.
 7. Samowolnego korzystania ze środków pływających, kąpieli, wykonywania skoków do wody oraz wszelkich ćwiczeń, czy gier sportowych na terenie obozowiska czy też poza nim,
 8. Zażywania narkotyków, picia napojów alkoholowych i palenia papierosów.
 9. Przewożenia, picia w czasie jazdy, gorących płynów i używania szklanych pojemników.

§ 5.

Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu wycieczki lub rajdu rowerowego oznacza rezygnację z uczestnictwa w rajdzie.

§ 6.

KOŁODROM nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne wypadki i szkody powstałe w czasie trwania imprezy.

§ 7.

Uczestnik rajdu we własnym zakresie odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych uczestników rajdu i osób trzecich.

§ 8.

Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator rajdu rowerowego.

This entry was posted in Aktualności, Regulaminy and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.