Statut

STATUT
CENTRUM TURYSTYKI AKTYWNEJ – KOŁODROM

 

Rozdział I Postanowienia ogólne
Rozdział II Cele i sposoby ich realizacji
Rozdział III Członkowie ich prawa i obowiązki
Rozdział IV Władze i inne organy Stowarzyszenia
Rozdział V Majątek Stowarzyszenia
Rozdział VI Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1

Działające na podstawie niniejszego statutu Stowarzyszenie nosi nazwę Centrum Turystyki Aktywnej – Kołodrom, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Olsztyn a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem regionu Warmii i Mazur.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 4

Celem Stowarzyszenia jest dążenie do :
1. stworzenia sieci ścieżek rowerowych w miastach województwa Warmińsko- Mazurskiego.
2. stworzenia szlaków turystycznych i sieci obiektów turystyczno- socjalnych umożliwiających uprawianie turystyki aktywnej w województwie Warmińsko- Mazurskim.
3. utworzenie na terenie Olsztyna i powiatu Olsztyńskiego Europejskiego Centrum Turystyki Aktywnej.
4. poprawy stanu komunikacji miejskiej w miastach Warmii i Mazur
5. poprawy stanu zdrowotnego społeczeństwa.
6. Doprowadzenie do opiniowanie aktów normatywnych wszystkich szczebli samorządów mających związek z nakreślonymi powyżej celami.
7. Doprowadzenie do uzgadnianie i opiniowanie projektów sieci komunikacyjnej w miastach województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 5

Cele statutowe stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. Inicjowanie i koordynowanie działań samorządów terytorialnych i organizacji społeczno-gospodarczych zmierzających do realizacji w/w. celów.
2. Organizowanie imprez turystyczno-artystycznych propagujących turystykę aktywną.
3. Organizowanie zbiórek pieniężnych na działalność statutową.
4. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami przyczyniającymi się do realizacji powyższych celi
5. Prowadzenie akcji publicystycznej propagującej turystykę aktywną.
6. Odpłatną  działalność statutową w sferze pożytku publicznego.

 

Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki

 

§ 6

1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych i wspierających.
2. Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.

§ 7

Nowi członkowie do stowarzyszenia przyjmowani są uchwałą zarządu na podstawie deklaracji. dla osób fizycznych oraz deklaracji i stosownych uchwał wymaganych ich statutami dla osób prawnych.

§ 8

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne przyczyniające się lub pragnące przyczynić się do realizacji celów stowarzyszenia.

§ 9

1. Przynależność do stowarzyszenia ustaje w następstwie:
a) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej przez członka w formie zawiadomienia Zarządu Stowarzyszenia
b) śmierci,
c) likwidacji osoby prawnej,
d) likwidacji stowarzyszenia,
e) skreślenia z listy członków dokonanego przez zarząd stowarzyszenia w wyniku:
– zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy, po uprzednim dwukrotnym pisemnym wezwaniu do uiszczenia zaległych składek, dokonanym w odstępie miesięcznym.
– działania członka na szkodę stowarzyszenia, naruszania statutu i uchwał władz stowarzyszenia.
2. Członkowi Stowarzyszenia skreślonemu z listy członków przysługuje prawo odwołania się do walnego zgromadzenia.

§ 10

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo brania udziału w działalności Stowarzyszenia, posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do władz i na Zgromadzeniu ogólnym dysponują jednym głosem.

§ 11

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani:
a) opłacać składkę miesięczną w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie ogólne,
b) przestrzegać przepisów statutu.
2. Członkowie wspierający wnoszą jednorazowe wpisowe oraz roczne składki w wysokościach przez siebie zadeklarowanych

§ 12

Prawa i obowiązki członków wspierających polegają na wspieraniu w różnych formach działalności Stowarzyszenia, z określeniem obowiązków określonych w § 11. Członkowie o których mowa mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w Zgromadzeniu Ogólnym , nie posiadają oni czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

ROZDZIAŁ IV
Władze i inne organy Stowarzyszenia

 

§ 13

1. Władzami Stowarzyszenia są :
a) Zgromadzenie Ogólne członków Stowarzyszenia
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2. Podstawowymi organami pracy merytorycznej Stowarzyszenia są tworzone przez Zarząd stałe Komisje i doraźne Zespoły problemowe.
3. Kadencja władz i pozostałych organów Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 14

1. Stowarzyszenie może tworzyć Oddziały Terenowe.
2. Oddział Terenowy nie może liczyć mniej niż 15 członków.
3. Oddział Terenowy powołuje Zarząd na wniosek podpisany przez 2/3 członków Stowarzyszenia zamieszkujących na obszarze przyszłego Oddziału Terenowego.
4. W przypadku odmowy powołania Oddziału Terenowego przez Zarząd wnioskodawcą przysługuje prawo odwołania się do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia.

§ 15

1) Decyzje wszystkich struktur Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym.
2) Na wniosek jednego członka danej struktury musi odbyć się głosowanie tajne w każdej sprawie.

§ 16

1. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:
a) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, planów działania Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
b) ustalanie wysokości składek,
c) rozstrzyganie w sprawach odwołań członków skreślonych z listy członków,
d) dokonywanie wyborów członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz odwoływanie w uzasadnionych przypadkach poszczególnych członków tych organów, bądź też tych organów jako całości,
e) rozstrzyganie w sprawach wnoszonych przez Zarząd,
f) uchwalanie zmian statutu,
g) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
h) podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia.

§ 17

Prawo udziału w Zgromadzeniu Ogólnym mają wszyscy członkowie Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem przepisu § 12.

§ 18

1. Zgromadzenie Ogólne może być zwoływane jako Zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwołuje Zarząd w I kwartale każdego roku kalendarzowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwołuje Zarząd na własne życzenie lub w ciągu 6 tygodni od otrzymania umotywowanego żądania Komisji Rewizyjnej, a także na żądanie 1/3 zwyczajnych członków Stowarzyszenia. Obraduje ono wyłącznie nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad zawartym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.
4. O terminie i miejscu Zgromadzenia Ogólnego, Zarząd zawiadamia na piśmie członków Stowarzyszenia przynajmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem.
5. Zgromadzenie Ogólne odbywa się w terminie wyznaczonym przez Zarząd, przy obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
6. W razie nieobecności wymaganej , zgodnie z ust. 5 liczby członków Zarząd może wyznaczyć termin następnego zebrania na pół godziny po pierwszym terminie. W takim przypadku zebranie jest prawomocne przy obecności minimum 1/4 członków , jeżeli i ten warunek nie jest spełniony zarząd wyznacza nowy termin zgromadzenia które jest ważne bez względu na ilość uczestników.
7. Zgromadzenie Ogólne każdorazowo dokonuje wyboru swego przewodniczącego oraz Sekretarza. Przewodniczący prowadzi obrady i wraz z Sekretarzem podpisuje uchwały Zgromadzenia Ogólnego.
8. Podpisanie uchwał o których jest mowa w ust. 7, jest warunkiem ich prawnej skuteczności. Przewodniczący i Sekretarz nie mogą odmówić podpisania uchwał podjętych zgodnie z wymogami Statutu.
9. Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały zwyczajną większością głosów.

§ 19

1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Zgromadzenie Ogólne w liczbie od 3 do 7 osób. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie przewodniczącego sekretarza i skarbnika zwyczajną większością głosów.
2. W razie rezygnacji członka Zarządu z funkcji lub jego śmierci przed upływem kadencji, zarząd może dokooptować do swego grona osobę spośród członków Stowarzyszenia. Liczba w ten sposób dołączonych osób nie może przekroczyć 1/3 składu zarządu. Kandydat musi uzyskać poparcie 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub sekretarz nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.
5. Uchwały podpisuje dwóch członków Zarządu, w tym przewodniczący lub sekretarz.
Przepisy § 18 ust. 8 stosuje się odpowiednio.

§ 20

1. Do kompetencji Zarządu należy
a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz zarządzanie sprawami, w tym funduszami i majątkiem, zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, regulaminem działania zarządu i zatwierdzonym przez Zgromadzenie Ogólne planem działania, preliminarzem budżetowym i właściwymi przepisami.
b) zawieranie umów w granicach posiadanych środków finansowych.
c) opracowywanie projektów planów i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
d) przyjmowanie i skreślanie członków.
e) powoływanie i odwoływanie członków stałych komisji i doraźnych zespołów problemowych,
z tym że wybory swych przewodniczących dokonują one samodzielnie.
f) powołanie Oddziału Terenowego.
g) uchwalanie dotacji dla poszczególnych Oddziałów Terenowych w ramach środków przeznaczonych na ten cel w preliminarzu budżetowym.
2. Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest przewodniczący Zarządu lub osoba przez niego upoważniona, z zastrzeżeniem § 24.

§ 21

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne.
2. W razie rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej z funkcji lub jego śmierci przed upływem kadencji. Komisja może dokooptować do swego grona osobę spośród członków Stowarzyszenia. Liczba w ten sposób dołączonych osób nie może przekroczyć 1/3 składu komisji. Kandydat musi uzyskać poparcie 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają członkowie spośród swego grona.
4. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana:
a) kontrolować działalność Stowarzyszenia , gospodarkę , finansową, dokumenty i protokoły posiedzeń zarządu.
b) sprawdzać stan kasy
c) spisywać ze swych czynności protokoły
d) przedstawiać podczas Zgromadzenia Ogólnego sprawozdania ze swej działalności i stosowne wnioski.
e) domagać się od Zarządu w szczególnie uzasadnionych okolicznościach zwołania Zgromadzenia Ogólnego nie później niż w ciągu 6 tygodni od dnia wystąpienia z wnioskiem w tej sprawie.

§ 22

1. Zgromadzenie Ogólne może uchwalić w osobnych regulaminach szczegółowe zasady działania:
a) Zarządu
b) Komisji Rewizyjnej.
2. Zarząd może uchwalić w regulaminie szczegółowe zasady działania stałych komisji i doraźnych zespołów problemowych.

§ 23

1) Władzami Oddziału Terenowego są :
a) Zgromadzenie Ogólne Oddziału
b) Zarząd Oddziału
c) Komisja Rewizyjna Oddziału
2) Podstawowymi organami pracy merytorycznej oddziału są tworzone przez Zarząd Oddziału stałe Komisje Oddziału i doraźne Zespoły problemowe Oddziału.

§ 24

Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Oddziału należy:
1) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału, planów działania Oddziału Terenowego i preliminarzy budżetowych.
2) dokonywanie wyborów członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz odwoływanie w uzasadnionych przypadkach poszczególnych członków tych organów, bądź też tych organów jako całości.
3) rozstrzyganie w sprawach wnoszonych przez Zarząd Oddziału 4) wnioskowanie do Zgromadzenia Ogólnego o rozwiązanie Oddziału Terenowego

§ 25

Prawo udziału w Zgromadzeniu Ogólnym członków Oddziału mają wszyscy członkowie Stowarzyszenia zamieszkujący obszar obejmujący Oddział Terenowy, z zastrzeżeniem przepisu § 12

§ 26

Zasady zwoływania Zgromadzenia Ogólnego Oddziału jak również jego przebieg i organizacja są analogiczne do zasad zwoływania, organizowania i przebiegu Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia określonych w § 18

§ 27

1. Zarząd Oddziału wybierany przez Zgromadzenie Ogólne Oddziału składa się z 3 osób. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie przewodniczącego sekretarza i skarbnika zwyczajną większością głosów.
2. W razie rezygnacji członka Zarządu Oddziału z funkcji lub jego śmierci przed upływem kadencji, zarząd może dokooptować do swego grona osobę spośród członków Stowarzyszenia. Liczba w ten sposób dołączonych osób nie może przekroczyć 1/3 składu zarządu. Kandydat musi uzyskać poparcie 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Posiedzenie Zarządu Oddziału zwołuje przewodniczący lub sekretarz nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.
5. Uchwały podpisuje dwóch członków Zarządu Oddziału, w tym przewodniczący lub sekretarz. Przepisy § 18 ust. 8 stosuje się odpowiednio.

§ 28

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy
1). kierowanie działalnością Oddziału Terenowego oraz zarządzanie sprawami zgodnie z regulaminem działania Zarządu Oddziału i zatwierdzonym przez Zgromadzenie Ogólne Oddziału planem działania, preliminarzem budżetowym i właściwymi przepisami.
2)  opracowywanie projektów planów i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z działalności Oddziału Terenowego.
3). powoływanie i odwoływanie członków stałych komisji oddziału i doraźnych zespołów problemowych oddziału, z tym że wybory swych przewodniczących dokonują one samodzielnie.
4) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia o środki umożliwiające realizację planów działalności Oddziału Terenowego.

§ 29

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne Oddziału.
2. W razie rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej Oddziału z funkcji lub jego śmierci przed upływem kadencji. Komisja może dokooptować do swego grona osobę spośród członków Stowarzyszenia. Liczba w ten sposób dołączonych osób nie może przekroczyć 1/3 składu komisji . Kandydat musi uzyskać poparcie 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału wybierają członkowie spośród swego grona.
4. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana:
a) kontrolować działalność Oddziału Terenowego , gospodarkę finansową,
dokumenty i protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału.
b) sprawdzać stan kasy
c) spisywać ze swych czynności protokoły
d) przedstawiać podczas Zgromadzenia Ogólnego Oddziału sprawozdania ze swej działalności i stosowne wnioski.
e) domagać się od Zarządu Oddziału w szczególnie uzasadnionych okolicznościach zwołania Zgromadzenia Ogólnego Oddziału nie później niż w ciągu 6 tygodni od dnia wystąpienia z wnioskiem w tej sprawie.

§ 30

1) Zgromadzenie Ogólne Oddziału może uchwalić w osobnych regulaminach szczegółowe zasady działania:
a) Zarządu Oddziału
b) Komisji Rewizyjnej Oddziału.
2) Zarząd może uchwalić w regulaminie szczegółowe zasady działania stałych komisji oddziału i doraźnych zespołów problemowych oddziału.

 

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia

 

§ 31

Majątek Stowarzyszenia powstaje z :
1. Wpisowego i składek członkowskich
2. Darowizn, spadków i zapisów
3. Dochodów z majątku Stowarzyszenia
4. Z ofiarności publicznej.
5. Dotacji.
6. Odsetek bankowych, lokat, loterii fantowych, i innych zgodnych z prawem.
7. Odpłatnej działalności statutowej w sferze pożytku publicznego.

§ 32

Posiadanie majątku i dokonywanie operacji finansowych wymaga prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

§ 33

W sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych, podpisywania dokumentów z tym związanych oraz innych powodujących skutki finansowe, Stowarzyszenie reprezentuje przewodniczący bądź sekretarz i zawsze skarbnik lub jego zastępca.

 

ROZDZIAŁ VI
Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 34

1. Dokonanie zmiany statutu wymaga uchwały Zgromadzenia Ogólnego, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia, przy czym wniosek o zmianie statutu powinien wpłynąć do Zarządu najpóźniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia Ogólnego i winien być umieszczony w porządku obrad.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na wskutek uchwały Zgromadzenia Ogólnego, podjętej na zasadach wymaganych dla zmiany statutu , przy czym wniosek w tej sprawie powinien wpłynąć do Zarządu co najmniej na miesiąc przed terminem Zgromadzenia Ogólnego i winien być umieszczony w porządku obrad.
3. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zgromadzenie Ogólne określa cel na jaki przeznacza się zlikwidowany majątek.